Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor September 2011

Anonymous en Teamp0ison samen in #OpCensorThis

30 September 2011 door Jacob

#OpCensorThis gaat globaal. Teamp0ison is de samenwerking aangegaan met hackers die opereren namens het Anonymous collectief. Teamp0ison is bekend van het hacken van het blackberry systeem in Engeland gedurende de rellen in Londen.

Video van Teamp0ison tijdens de rellen in Londen:

Een video van #OpCensorThis is verschenen:

Volg Teamp0ison op Twitter: http://twitter.com/#!/teamp0ison_

@lyricistjinn / Artist
@messybeatz / Composer
@agent_of_change / Sound
@ls_films / Director / Editor
@TeaMp0isoN_ / Activists
@YourAnonNews / Activist

Rubriek: Censuur, De Elite, Europa, Nederland, Wereldwijd, Wikileaks | Comments Off

Heropbouw dossier Dutroux / Morkhoven

30 September 2011 door Jacob

Bij deze plaatsen we een nieuwe omroep om mee te helpen met het opnieuw opbouwen van de dossiers Morkhoven groep, zaak Zandvoort en de zaak Dutroux/Michel Nihoul.

Vanwege voortdurende censuur is veel bronmateriaal slecht bereikbaar geworden. Deze zaak mag echter niet vergeten worden.

Gelieve een e-mail te sturen naar redactie@nederlandvrij.com! Alle informatie is welkom.

Rubriek: Censuur, Dossiers | 227 Reacties »

Het verhoor van Joris Demmink

28 September 2011 door Jacob

Woensdag was het verhoor van de secretaris generaal van justitie Joris Demmink. De topambtenaar, die sinds 1994 in verband wordt gebracht met pedofilie moest zich verantwoorden in de bekende “Chipshol zaak”.
Bij deze zaak waren veel belangstellenden aanwezig, waaronder natuurlijk de familie Poot, maar ook de bekend journalist Micha Kat. Deze wist de volgende informatie al te verschaffen, Demmink blijft nog eens 2 jaar zitten. Zijn periode wordt verlengd. Doch werd hij vandaag onder ede ondervraagd over een zeer kwalijke zaak.

Hier het verslag van radio 1:

Hier een uitgebreid verslag van Crimesite over het verloop van de rechtzaak:

De  raadsheer-commissaris van het Amsterdamse hof hield een voorlopig getuigeverhoor in een zaak van Chipshol tegen de Nederlandse staat. Bij het verhoor draaide het om een plotselinge wisseling van drie rechters in de loop van een civiele procedure. Na die wissel viel de procedure plotseling in het nadeel van Chipshol uit en in het voordeel van de staat. In de zaak waarin de rechters werden gewisseld was de staat ook betrokken.

De vraag aan Demmink: was er bemoeienis geweest, zijnerzijds of van de zijde van zijn ministerie met de vervanging van de drie rechters? Had hij soms contact gehad met rechters of met het bestuur van gerechten over deze opmerkelijke wisseling, of over de Chipshol-zaak?

‘Nee’, was het antwoord op de meeste vragen.

Demmink had natuurlijk wel presidenten van rechtbanken ontmoet, maar nooit over Chipshol gesproken. Ook op het jaarlijkse diner dat hij als secretaris-generaal pleegt te geven voor de presidenten van alle gerechten, was ‘aan zijn tafel’ nooit iets besproken over de affaire. Laat staan dat hij iets zou weten over de vervanging van de drie rechters. In geen overleg waar Demmink bij was geweest was de Chipshol-zaak ten departemente besproken.

Hij kent de Chipshol-zaak dus ‘als krantenlezer’, hield hij het hof voor.

Maar daar sprak hij  zichzelf wel een beetje tegen. Want Demmink vertelde ook dat in de zogenoemde ministerstaf wél was gesproken over de paginagrote advertenties die Jan Poot van Chipshol over de malverserende rechters in de dagbladen pleegde te plaatsen. Aan deze wekelijkse ministerstaf nemen onder meer de minister en staatssecretaris, Demmink en alle directeuren-generaal van het departement deel.

In dat overleg was soms ‘verbazing’ geuit, zei Demmink, over deze advertenties.

Maar, die advertenties gingen toch over bijzonder ernstige feiten, liegende rechters, rechters die ambtsmisbruik plegen, meineed plegen, aan belangenverstrengeling doen, en zelfs rijksrecherche-onderzoeken tegen rechters, zoals tegen de teruggetreden NMA-chef Pieter Kalbfleisch (foto)? Had Demmink niet even daarvoor ter zitting gezegd dat hij en zijn departement deze discussie met ‘veel belangstelling’ volgden, juist ‘omdat de integriteit van de rechterlijke macht’ ter discussie kwam te staan?

Kortom: wat vond de top van het ministerie van Justitie – bijeen in de ministerstaf – daarvan? Demmink zei dat de directeur Beveiliging burgerluchtvaart zich zelfs ‘boos’ had gemaakt over alle aantijgingen van Chipshol.

Waarom heeft het departement nooit gereageerd? Niet op valse aantijgingen en ook niet op inmiddels bewezen malversaties van rechters?

‘Die vraag was soms wel aan de orde’, zei Demmink, ‘maar steeds was er hetzelfde antwoord: reageren dient geen nuttig doel’. Hij zei verder dat de Raad voor de rechtspraak, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de gang van zaken op rechtbanken, advies had ingewonnen bij de landsadvocaat over eventuele stappen. Maar daar was geen actie uit voortgekomen. ‘In het repertoire aan mogelijkheden was er geen die ons dienstig voorkwam.’

En de aantijgingen van verkrachting en pedofilie die door Jan Poot in een krantenadvertentie aan Demmink’s persoonlijke adres waren gedaan? De aangifte van twee Turkse mannen wegens seksueel misbruik? Het in twijfel trekken van de integriteit van zijn persoon en dus van zijn ministerie? Het viel eigenlijk buiten de afgesproken orde maar de raadsheer stond toch een paar vragen hierover toe.

Demmink: ‘met actie ten aanzien van aantijgingen aan mij persoonlijk heb ik mij op het ministerie helemaal nooit bemoeid.’ Maar hij wist wel te vertellen dat er ook in deze kwestie overleg is gevoerd door de juridische top-adviseur van het ministerie van Justitie met de landsadvocaat. Maar besloten was geen actie te ondernemen.

Hoe kunt al die beschuldigingen aan de rechterlijke macht en aan uw persoonlijk adres en aan de integriteit van de top van uw ministerie afdoen als een een bagatel en er niet op reageren, riep de 87-jarige Jan Poot uit.  ‘Dat kan toch niet?’

Demmink: ‘Dat kan heel goed. Er liepen op zeker moment zoveel verschillende procedures dat het ons niet verstandig voorkwam om te reageren. Zo dat al had gekund. Het recht moet zijn loop hebben.’

Originele bronnen: Klokkenluider Online en Crimesite

Rubriek: De Elite, Dossiers, Nederland | 497 Reacties »

Mailuitwisseling Tom Couzy met Marielle van Essen

27 September 2011 door Jacob

Dit is een mail uitwisseling tussen de advocate van Essen en Tom Couzy, reageerder op herstelderepubliek.wordpress.com.

Hierbij komt de heer Couzy met een paar goede punten waar je aan kunt zien dat de Nederlandse rechtsstaat zeer krom is. Hoe is het mogelijk dat Erwin Lensink dubbel gestraft wordt, en hoe is het mogelijk dat  ook advocate van Essen hierin steken laat vallen. Wat houdt het  “beroepsgeheim” van mevrouw van Essen met betrekking tot het feit dat zij de pijp aan Maarten geeft?

De vraag is nu welke advocaat wel vechtlustig genoeg is voor de zaak van Erwin, wie durft zich wel in te zetten voor deze tot op het bot corrupte kromme kwestie? Bedankt van Essen, voor niks! Het ware gezicht van van Essen komt nu echt tot uiting al was het allang zichtbaar.

Lees hier de e-mail uitwisseling tussen de heer Couzy en van Essen.

De volgende e-mail aan Van Essen, op 26-9-2011 om 11.14 en 17.20 uur:

Beste mr. M. van Essen,

In de PERS van vandaag is Ernst Ameling, u bekend aan het woord.

Zie hiervoor: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/09/26/gidsland-in-klassenjustitie/

Het vreemde bij het hele verhaal m.b.t. Erwin Lensink is dat de rechter in zijn vonnis heeft bepaald dat Erwin voor zijn daad niet gestraft kan worden ,maar verwijst hem naar het PCB voor een jaar.

Dat laatste is juridisch mogelijk. Het eerste echter, hij wordt niet voor zijn daad gestraft, daar zit ik mee.

Erwin Lensink is n.l wel degelijk gestraft. Hij zit immers al vanaf september 2010 opgesloten.

Ik vraag me dus werkelijk af hoe zich dat verhoud met de Grondwettelijke regel dat NIEMAND voor hetzelfde feit 2 x gestraft kan worden.

Daarnaast VERBIEDT artikel 14, 7 van het BUPO verdrag (Non bis in Idem beginsel) elke cumulatie van straffen. Het systeem waarbij eenzelfde schending van de wet tot een straf ,als tot een administratieve geldboete aanleiding geeft werd door de raad van State eveneens afgewezen.

Met vriendelijke groet,

Tom Couzy

Aanvulling:

Beste mr. M. van Essen.

Mogelijk overbodig, hier nog een aanvulling op mijn eerdere e-mail:

De door de verdediging van Erwin Lensink aangevoerde argumenten m.b.t. de vraag of het huidige Staatshoofd zich wel rechtmatig Koningin mag noemen is inhoudelijk niet behandeld en derhalve niet meegewogen in het vonnis waardoor aan de objectiviteit van de rechter sterk getwijfeld kan worden. In Nederland heeft iedere rechtzoekende burger recht op een onpartijdige rechter, waarbij wraking tot de mogelijkheid behoorde.

Afgezien hiervan is voor een strafbaar feit de strafmaat bij wet vastgelegd, veelal in een “of/of” situatie. M.a.w. er wordt voor het plegen van een strafbaar feit “of”een gevangenisstraf opgelegd “of”een administratieve boete. De Raad van State heeft elke en/en situatie afgewezen, gebaseerd op de Grondwet dat niemand 2 x afzonderlijk gestraft kan worden voor hetzelfde feit.

Bij een vonnis waarin de rechter bepaalt dat de strafmaat , een gevangenisstraf en aansluitend TBS is spreken we niet over twee afzonderlijke straffen maar van één straf t.w. gevangenisstraf met TBS. Indien één van beide wegvalt spreken we weer over een of/of situatie.

Met betrekking tot Erwin Lensink is er sprake van een wel heel merkwaardige rechtelijke gang van zaken. Voorarrest wordt geregeld in het wetboek van strafvordering. Verdachten mogen niet langer in voorarrest zitten dan de duur van de daarna opgelegde vrijheidsstraf. Voorarrest mag maximaal 106 dagen en 15 uur duren. Het ophouden voor onderzoek valt ook onder voorarrest. In de zaak van Erwin Lensink is dit ogenschijnlijk met voeten getreden. Het vonnis van de rechter heeft n.l. bepaald dat aan Erwin Lensink geen straf(maat) wordt opgelegd, maar wel TBS voor een periode van 1 jaar.

Anders dan in het geval van de Damschreeuwer, is Erwin Lensink NIET in afwachting van zijn vonnis in vrijheid gesteld. Lensink is gedurende 1 jaar van zijn vrijheid beroofd waardoor hier nu sprake is van twee afzonderlijke straffen m.n. een “en/en” situatie n.l. “en” gevangen gedurende één jaar “en “ TBS, terwijl door de rechter zelf is vastgelegd dat géén straf wordt opgelegd. Hier is derhalve een situatie die reeds eerder door de Raad van State als onrechtmatig is afgewezen.

Met vriendelijk groet

Tom Couzy

De volgende e-mail van Van Essen, op 26-9-2011 om 17.59 uur:

Geachte heer Couzy,

Ik zal uw mail onder de aandacht van cliënt brengen.

Ik heb cliënt heden laten weten de verdediging in zijn zaak neer te leggen en

hij beraadt zich thans op een eventuele opvolger voor mij.

Mijn redenen voor het neerleggen van de verdediging vallen onder mijn beroepsgeheim.

Uiteraard kan en zal cliënt u uitleggen wat mijn motivering hiervoor is.

Ik verzoek u eventuele toekomstige correspondentie/mails

direct aan cliënt te richten dan wel mijn opvolger.

Met vriendelijke groet,

Marielle van Essen

Bron: Erwin Lensink Vrij

Rubriek: Censuur, De Elite, Nederland | 353 Reacties »

Duitsland stapt uiteindelijk uit de euro

26 September 2011 door Jacob

Duitsland zal op termijn teruggaan naar een eigen munt. Nederland, Oostenrijk en Finland zullen hierbij aankoppelen, terwijl de rest van Europa verder uit elkaar valt. Dit zegt de Belgische econoom Johan Van Overtveldt zondag in een interview met financieel nieuwszender RTL Z.

Volgens hem is dit het meest zwarte, maar ook het meest realistische scenario voor de monetaire toekomst van Europese landen. “We hebben in een economische euforie geleefd, waardoor de structurele tekortkomingen van Europa niet direct aan de orde kwamen. Het heeft mij eigenlijk verbaasd dat het zo lang geduurd heeft. Deze crisis is er een te veel en nu wordt duidelijk dat door het ontbreken van een politieke unie en echt flexibele markten in Europa het zo niet langer werkt”, vertelt Van Overtveldt.

Volgens de econoom slaat momenteel de stemming in Duitsland om: “Je hebt geen vergrootglas nodig om te zien dat daar aardverschuivingen bezig zijn. In regionale verkiezingen verliest bondskanselier Angela Merkel, en dat komt door haar Europabeleid. Ook de sterke Bundesbank keert zich zich tegen de Europese Centrale Bank (ECB) en huidige politieke koers. Uiteindelijk stapt Duitsland eruit als we er niet in slagen een stuctureel en degelijk antwoord voor deze crisis aan te dragen.”

Van Overtveldt vreest dat de scheiding van sterke en zwakke eurolanden dwars door zijn eigen land België loopt: “Het noorden is gezond en hoort thuis in de sterke muntlanden, het zuiden niet.”

Bronnen: Fok.nl / RTL-Z

Rubriek: Economie, Europa | 39 Reacties »

Alweer een schietpartij in Den Haag

25 September 2011 door Jacob

Bij een schietpartij in het centrum van Den Haag is zondagochtend een persoon gewond geraakt. De politie heeft vier verdachten aangehouden, meldt een woordvoerder.

Het incident vond omstreeks 04.00 uur plaats op de Zwarteweg. Hoe de gewonde er aan toe is, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook is er nog niets duidelijk over de toedracht van de schietpartij.

Bron: Fok.nl

Rubriek: Nederland | Comments Off

Deeltje ontdekt dat sneller gaat dan het licht!

22 September 2011 door Jacob

De laatste ontdekking van de CERN laat de wetenschap versteld staan. Er is namelijk een deeltje ontdekt dat sneller gaat dan het licht.

De onderzoekers van de befaamde deeltjesversneller zijn stomverbaasd door deze zogeheten neutrino’s. Omdat ze het maar niet kunnen geloven, hebben ze hun collega’s in de VS en Japan gevraagd de proef nog eens over te doen. Zo hopen zij bevestiging te krijgen.

Hoogstwaarschijnlijk moeten nu alle natuurkundeboeken worden herschreven. Volgens Einstein kan namelijk niets sneller gaan dan het licht.

Bron: Fok.nl

Rubriek: Europa, Klimaat | 23 Reacties »

Aanslag op de rechtbank Amsterdam. Meerdere bruikbare tips.

21 September 2011 door Jacob

Een rustige prinsjesdag, maar de dag erna was een stuk  rumoeriger. Op een gebouw van de rechtbank van Amsterdam heeft een aanslag plaatsgevonden.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) omschrijft de explosie bij de rechtbank in Amsterdam als een ‘aanslag op de rechtsstaat’. “Dit ongelooflijke geweld moet met alle kracht worden tegengegaan”, zei Opstelten voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen.

Opstelten beloofde om ‘topmensen op het hoogste niveau’ in te zetten om de daders te pakken. Hij heeft geen idee uit welke hoek het geweld komt.

Dinsdagnacht sneuvelden meerdere ruiten van het rechtbankgebouw aan de Parnassesweg. Een woordvoerder van de rechtbank spreekt over de ‘inslag van een projectiel’. Er zit een gat van zo’n twintig bij dertig centimeter in de gevel.

De politie heeft inmiddels tientallen reacties gekregen over de aanslag op een gebouw van de rechtbank van Amsterdam. Er zitten ook bruikbare tips bij, zegt een politiewoordvoerder woensdagavond.

De politie zoekt nog naar getuigen die de twee mogelijke daders hebben zien vluchten op een grijze motorscooter. Ze reden rond 02.30 uur bij het gebouw aan de Parnassusweg weg in de richting van de Fred. Roeskestraat.

In en bij een trappenhuis in toren E van het gebouw sneuvelden dinsdagnacht op zeker zes verdiepingen ramen door een explosie. Ook zit er een gat in de gevel, wat duidt op de inslag van een granaat of raket. Wat voor projectiel de daders hebben gebruikt, kon de zegsman woensdagavond nog niet zeggen.

Bron: Fok.nl

Rubriek: Nederland | Comments Off

De plannen voor Prinsjesdag?

19 September 2011 door Jacob

Morgen is het zo ver. De beruchte dag is aangebroken, Prinsjesdag.
Al hebben we allemaal de miljoenennota al lang gezien, deze dag is voor velen een bijzondere dag.

Niet alleen wordt er flink bezuinigd en vallen de hardste klappen zoals verwacht weer bij de onderklasse, ook herinneren wij ons wat er de vorige keer gebeurde. Erwin Lensink, alias “de waxinelichthouder gooier” werd op deze dag opgepakt, omdat hij de welbekende protestactie deed en de gepantserde gouden koets te grazen nam. Een bizar tafereel, waarvan we de nasleep nu nog steeds zien.

Verschillende groepen hebben dan ook aangegeven deze dag aan te grijpen om actie te voeren. Hier bij Anarchiel een interessante ludieke actie: Klik.

Ook zijn er recente klachten in de publiciteit verschenen over het feit dat er een afbeelding op de gouden koets staat waarop het koloniale verleden wordt gesymboliseerd. Wellicht dat we hier ook  nog meer over horen.

Ons voorgevoel zegt van alles. Wat er allemaal gaat gebeuren op Prinsjesdag weten wij echter ook niet. We zullen zeker even een kijkje nemen.

Rubriek: Actie!, De Elite, Nederland | 362 Reacties »

Erwin Lensink belt vanuit Vught!

18 September 2011 door Jacob

Erwin Lensink spreekt, en hoe! Een interessante voicemail kwam dit weekend binnen. Hij vertelt hoe men liegt en bedriegt om hem vast te houden en hem het zwijgen op te leggen. En dat hij zich zal blijven verzetten.

Het probleem van de erfopvolging wordt door hem ook ter sprake gebracht, en dat dit wereldwijd in veel landen de basis van de macht is. Hierbij noemt hij goede voorbeelden, zoals Libie, Syrie, Noord Korea, maar dus ook Nederland.

Lensink vertelt dat de enige reden dat dit in Nederland iets is afgezwakt, de liberale opstand van 1848 is geweest. Wel hebben ze nog steeds veel macht, zoals te zien aan de eerste kamer, de raad van commissarissen, raad van state, en de Nederlandse bank.

Erwin spreekt hier zijn ongenoegen over uit, en stelt voor om te kiezen voor democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.
Hij vraagt ook om de oprichting van een nieuwe petitie onder zijn naam.

Als laatste punt stelt Erwin, en dit is volgens hem het belangrijkste punt: “Of er sprake is van een New World Order weet ik niet. Wat ik wel weet is dat al die banken, al die bezitters van banken, met hun eigen systeem bezig zijn. Dat het systeem werkt, en dat ze steeds meer bezittingen binnen halen”. Details in de video.

Luister nu:

Met dank aan Ramon van Erwin Lensink Vrij

Rubriek: Actie!, De Elite, Nederland | 414 Reacties »