Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor June 2012

Gezin met lef weigert bank te betalen

22 June 2012 door Jacob

Het volgende is geschreven door Alexander, Linda & kinderen.

Voorwoord:

Komende week komt het huis wat wij bewonen in de verkoop. De reden daarvoor is dat wij al 8 maanden lang géén hypotheek meer betaald hebben. Het waarom kun je nalezen in deze ‘brief aan de bank’. Zij is tevens verzonden naar alle banken, (regionale)radio, televisie en kranten en de politiek in Nederland en België.

Waarom delen wij dat met jou? Wij zijn nadrukkelijk niet op zoek naar mededogen, erkenning, verwijten of goedkeuring. Je mag er van vinden wat jij wilt. Wat wij willen is dat je er kennis van neemt. Daarnaast willen we deze kans benutten om een stuk bewustwording neer te leggen. Wat wij vragen is dat je leest wat we te vertellen hebben, de brief deelt met jouw naaste familie, vrienden, werkgever, collegae? Kijk naar wat er in je resoneert, waar je op reageert. Dan hebben wij gedaan wat we wilden doen.

Dit – wat we vertellen – is nog maar het topje van de ijsberg. Het laat zich raden wat onze visie is op de gezondheidszorg, het onderwijs en religie, maar vooral wat het antwoord volgens ons is op ‘wie ben ik’. Er is veel meer te vertellen over de dissonante manier van leven, met alle arrogantie van dien, die wij mensen erop nahouden. Een manier van leven die ons gevangen houdt, de illusie van enige vooruitgang creëert en ons afhankelijk maakt van anderen. We hoeven alleen in alle eerlijkheid onze ogen te openen, in plaats van ze te sluiten wanneer het ons niet uitkomt.

Brief naar de bank, 11 juni 2012:

Inleiding

Wij zijn een jong gezin met drie kleine kinderen die een situatie hebben gecreëerd omdat we niet anders konden. Er diende zich informatie aan waaraan we gehoor moesten geven. Waar we op doelen is de nieuwsgierigheid naar de waarheid achter geld, waarom het leven zo is zoals we dat ervaren en met name het moeten werken om een onderdak, voeding en kleding te hebben. Wij zijn niet de enigen die twijfels en vragen hebben en zijn voor de antwoorden gegaan.

Voor alle duidelijkheid; u heeft ons tot op heden uitstekend behandeld, dus wat wij hier verkondigen heeft niets met u persoonlijk of uw organisatie uit te staan. Ongeacht welke gevolgtrekkingen u uit deze brief haalt of acties die u onderneemt zullen wij op deze manier naar u blijven kijken.

Status Quo

U schrijft ons in uw voornoemde brief drie ‘keuzes’ voor:

1. vóór 15 juni € 5.984,26 betalen,

2. U een betalingsregeling ter goedkeuring voorleggen,

3. wij ‘onze’ woning zelf in de verkoop moeten zetten.

(voordat deze, zoals u zegt, ’door een veiling door ons verkocht zal worden’)

Wat u ons voorlegt ervaren wij als ‘kiezen uit de minst kwade’, in plaats van het beste. Welke keus wij ook nemen, het is een keuze in uw belang, niet in die van ons. Onze rechten lijken te zijn vervallen doordat we niet langer betalen. Dat tonen wij u aan. Het systeem waarin ook u opereert blijft in gebreke en discrimineert, niet wij.

Draagvlak

Deze brief is aan zeer veel instanties verstuurd w.o. de buurtbewoners, (regionale) kranten, televisie, radio, de politiek en collega banken. Het briefhoofd is aangepast omdat wij nogmaals met nadruk willen stellen dat dit niet bedoeld is om ù in verlegenheid te brengen, dan wel het systeem bloot te leggen dat ook uw organisatie co-creëert en volgt. Het is bedoeld te delen en misschien zelfs een publiekelijke discussie op gang te brengen.

Overeenkomst ‘X’

Wanneer u zich wilt beroepen op de door ons afgesloten overeenkomst, per 30 maart 2007, inzake het onroerend goed ‘Stedegroen 16, Assen’, zullen wij dat bestrijden en wel om de volgende reden:

Essentie

“Tenzij u in staat bent om aan te tonen dat de hypothecaire lening “X”, groot, één-honderd-zeven-en-negentig-duizend-vijfhonderd (197.500) euro, volledig gedekt is door uw eigen middelen, verklaren wij de overeenkomst tussen ons ongeldig”.

Een geldige overeenkomst veronderstelt dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inbreng van zaken moet leveren. U levert geld, voor een huis wat wij willen bewonen. Wanneer dat geld niet uw eigendom is en zelfs niet fysiek bestaat, is er dus ook geen sprake van een overeenkomst.

Wij vragen u ons aan te tonen, middels een officieel schrijven, wat de waarheid is.

Claim

Wij stellen dat het geld wat u moeten terugbetalen, nooit bestaan heeft. U creëert geld du moment u daarvoor akkoord geeft. Wij claimen voorts ook dat als u ons geld ‘leent’ het niet uw eigendom is. De katalysator achter dit systeem? Winst maken (door fractionele geldcreatie).

Frauduleus?

Dit systeem wordt beschermd met allerlei financieel jargon, om nieuwsgierigen af te schrikken. Banken pogen zo onhelder mogelijk te zijn, is onze ervaring. Toch wanneer je daar doorheen breekt, blijft er iets simpels over. De Nederlandse (centrale) Bank, heeft haar taken bij de introductie van de Euro overgedragen aan de ECB. De ECB is in handen van de Rothschilds. Het is zorgwekkend dat het beheer van het geld in de EU volledig en alleen in handen van deze privé-onderneming ligt.

Zij – de ECB – creëert geld letterlijk uit lucht. ‘Stortingen’ vinden digitaal plaats. Tot dusverre is er geen vuiltje aan de lucht, afgezien van het gegeven dat waarde nergens op is gebaseerd en het meeste geld fysiek niet bestaat. ‘Niks’ vormt de kern en de waarde van het digitale geld wordt gederiveerd – het ‘leent’ waarde – van het fysieke geld wat in omloop is. Maar het wordt nog erger.

Er moet rente over het geleende bedrag betaald worden. Hier gaat het pas goed mis.

Want hoe kun je in de eerste plaats nu geld moeten/willen lenen wat er feitelijk niet is?

Hoe en wat kun/moet je in de tweede plaats dan terugbetalen? Er is niks.

En hoe kun je in de derde plaats over dat niet bestaande geleende geldrente moeten betalen?

Het geld waarmee je ‘betaalt’ is ook besmet met dezelfde last. Je kunt nooit uit de schulden komen en hoe meer geld er ingepompt wordt, hoe groter de schuld wordt. Om over de idioterie van herfinancieringen van oude leningen of minder of geen rente betalen bij veel vertrouwen maar te zwijgen. Het is zinloos en volgens Artikel 1 van de Grondwet ook nog eens discriminerend?

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Banken zijn ‘geld creërende instanties’. In vrijheid van het creëren van geld is De Centrale Bank zonder beperkingen. Terwijl valsmunters strafbaar zijn! Deze hele (banken)crisis is een grote poppenkast. Het bestaat niet. Het enige wat naast die rente nog een probleem vormt is de inflatie. Méér geld betekent een hogere inflatie. Wie betaalt dat? Juist: de burger. Als verborgen ‘belasting’.

Dit systeem voeden, in stand houden en er winst uit claimen, mag je dat fraude noemen?

Voeding, onderdak en kledingbehoren tot het geboorterecht van ieder mens. De waarheid is dat de aarde ons allen daarin uitstekend kan voorzien. Wat centraal staat is het consumptiegedrag: wat hebben we werkelijk nodig? Deze samenleving werkt echter verindividualisering in de hand. ‘Bling-bling’ heeft economische schijnbelangen gecreëerd, waardoor we de afgelopen jaren verder zijn afgedreven van waar-heid dan ooit. Onze consumptie houdt dit financiële systeem in stand en blokkeert elke wezenlijke vooruitgang.

Het leven nu is dan ook een kermis, een illusie. Net als bezit. Steeds meer mensen hebben financiële en (mede daardoor ook) grote geestelijke problemen. De gezondheidszorg in hetzelfde financiële systeem als alle instellingen waarmee we als maatschappij te maken hebben. Het maakt winst terwijl onze kosten alleen maar stijgen. Zeker nu het eigen risico naar 350 euro stijgt en nog verder bezuinigd wordt … We blijven maar ’ja’ knikken en gaan in september weer stemmen op de grootste mooiprater, terwijl de actie ‘verder bezuinigen’ is. Is dat een goede en passende oplossing voor iedereen? Of voor het economische bestel?

In het systeem is ingebouwd (en daar is geen ontkomen aan), dat je (steeds langer) moet blijven uitgeven, om te leven, omdat de circulatie van geld draaiende moet blijven. Dit systeem misbruikt. Je kunt nooit schuldenvrij zijn zolang geld bestaat. Iedere euro is wel verschuldigd aan iemand. Geen circulatie, geen winst, geen macht. In wie zijn belang is dit (sociaal) verlammende systeem? Maar we leven wel in vrijheid…

Onze ‘Vrijheid’ Is dan ook het best te vergelijken met slavernij. Ook al werd deze in 1863 beëindigd, de toenmalige slaven waren verplicht een arbeidsovereenkomst van 10 jaar af te sluiten omdat anders de plantage-economie zou instorten. Toen is met het ‘recht op arbeid’ gaan noemen.

Deze slavernij is nog steeds van toepassing en wordt gebracht door toepassing van omgekeerde psychologie. Geef mensen de illusie van ‘vrijheid’, door hen werk, de mogelijkheid tot geld verdienen, vrije vestiging, onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden. Maar zorg wel dat ze ervoor moeten blijven werken, het liefst tot in het graf. Dat noemen we ‘recht op arbeid’… Vrijheid?

De prijs van deze ‘vrijheid’ is hoog…

Om de economie draaiende en de geldcirculatie op gang te houden moet er over-geconsumeerd worden. Dat gebeurt automatisch, omdat ons steeds sterker wordende behoefte naar het afkopen van dissonante gevoelens verder toeneemt. Dat zijn gevoelens die we hebben omdat we weten dat wat we doen niet goed is voor ons. Vergelijk het met het moment dat je liegt, dat weet je. Maar ons lichaam reageert wel overal op, als een grote antenne, maar dat komt ons niet uit, dus ook dat onderdrukken we. Met medicijnen en ‘bling-bling’. Daar is o.a. de farmaceutische industrie weer blij mee, want ook zij zijn alleen op winst gericht. Is het in hun belang de bevolking gezond te krijgen of te houden? Als klachten hebben geld oplevert? Kan het stoppen wanneer ontevredenheid geld oplevert? Ontevredenheid kan en mag maar één ding opleveren: niets. Waarom sluiten we onze ogen daarvoor en doen we alsof we ‘rijk’ zijn en alles kunnen?

En dus is er een economie ontstaan die alles behalve ECOnomisch is. Het is een gelegaliseerde aanslag op mens, dier en boom en alle bronnen die misbruikt worden. En 50% van de bevolking letterlijk sterft van de honger. Daaraan zijn wij allemaal schuldig, zolang dit systeem word gevoed.

Bestaat er een uitweg? Dat is moeilijk te zeggen. Vast staat wel dat we door onze conditioneringen, geen actie kunnen (omdat er letterlijk in ons hoofd geen ruimte voor is) én durven (door angst) ondernemen. Dát houdt ons gevangen. Zolang we zeker weten dat geld-leven is, is het niets meer dan een geïndoctrineerd geloof. In selecte groep mensen heeft daar belang in gezien en dit blijft bestaan door ons eigen stupide, afhankelijke, egoïstische, aangeleerde en kinderlijke gedrag.

Terwijl de kooi openstaat naar vrijheid, vieren we in plaats daarvan de middelmatigheid.

Als het waar is dat IJsland onlangs alle hypotheekschulden heeft kwijtgescholden en de politiek en banken voor de rechter heeft gedaagd, wat zou dat dan voor Nederland kunnen betekenen? Wat als de macht van de ECB verder toeneemt door één centraal financieel ministerie? In commerciële termen betekent dat een monopolie. Staat u in voor die gevolgen? Zou je dat een dictatuur kunnen noemen? De landen die dit systeem openlijk niet steunen zijn o.a. Libië, Irak, Iran en Noord-Korea zijn. Zou je de ontwikkelingen daaromtrent toevallig kunnen noemen?

Vrijheid!

Dat IS er gewoon. Vrijheid is een ingegraveerd Kosmisch recht. Wij willen gewoon Zijn, zonder ook maar iets te moeten. Wij gebruiken wat nodig is om te kunnen leven. Als echte vrijheid er nu mag zijn, hoeveel mensen, denkt u, zullen dan vandaag stoppen met werken?

Keus!

Voor ons staat het als een paal boven water: ieder systeem waarin een (winst)belang zit, zal instorten. Wij willen daarvan geen deel uitmaken. Geen enkelsysteem kennen wij waarde toe, er is altijd iets of iemand waarvan het ten koste gaat.

Wij maken ons ook geen illusies: een gevecht tegen u of tegen het systeem gaan wij niet (alleen) winnen. Dat zou namelijk ten koste gaan van u en dat recht hebben wij niet. U heeft het recht te doen en geloven wat u wilt. Maar hebben wij dat ook? Artikel 1 van de Grondwet, hier eerder genoemd, zegt van wel. Maar is het ook écht zo? U heeft ons opgedragen uit drie keuzen te kiezen. Het maken van een keus veronderstelt dat je weet wat die keuzes zijn en inhouden. Dat weten wij.

Wij betalen geen hypotheek meer. Dat was een bewuste keus. Nu handelen we ook door direct de verkoopopdracht te verstrekken aan makelaardij Assen. Wat morgen brengen zal? Dat is de vraag. En precies zo willen we het.

Met een warme en welgemeende groet,

Alexander, Linda & kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

06 – 10 38 25 01 | 0592 – 31 47 97

Tevens verzonden aan:

Kranten:

FD Mediagroep |Telegraaf Media Nederland |de Persgroep Nederland BV | NRC Handelsblad | Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad | NRC Next | Metro Holland BV | Dagblad van het Noorden| De Gelderlander | BN de Stem | Brabants Dagblad | Haarlems Dagblad| Turbantia | De Grouster | Eindhovens Dagblad | Friesch Dagblad | Ede Stad | Gooi en Eemlander | Groninger Internet Courant | Leeuwarder Courant | De Limburger | Liwwadders | WâldNet | Zwartewaterkrant | Hallo Leeuwarden

‘Alternatief’ Nieuws:

Niburu Hoofdkantoor | Endandit.nl | Andernieuws.net| Nieuw.nl

Radio & Televisie:

Q-music Nederland B.V. | Radio538 | 3FM | NOS |VPRO | VARA| NCRV | KRO | AVRO | NPS |EO | TROS | RVU | IKON | RKK | BNN | LliNK | Radio 1 | NTR| PowNed |Radio 2 | BNR NIEUWSRADIO | Radio Veronica | RTL Nederland | SBS Broadcasting B.V. |Hart van Nederland | NPO | RTV Drenthe | RTV N-H | RTV Utrecht | Omrop Fryslan | RTV Noord | RTV Flevoland | RTV Rijnmond | RTV TV West | RTV Brabant | RTV Gelderland | RTV Oost | RTV Zeeland | L1

Politieke Partijen:

VVD | PvdA | PVV | CDA |SP |D66 | Groen Links | Christen Unie | SGP | PvdD |SOPN

(Leider | Algemeen |Eerste, Tweede Kamer |Eurofractie)

Banken:

ABN AMRO Bank N.V. | Aegon | Alex Vermogensbank | Amsterdam Trade Bank N.V. | Anadolubank Nederland N.V. | Argenta Spaarbank NV | ASN Bank | ASR Bank | Insinger de Beaufort | BNG | Bank ten Cate en Cie N.V. | BLG Wonen | BNP Paribas Nederland | Van Lanschot Bankiers N.V. | Centraal Beheer Achmea | Crediam | Credit Europe Bank N.V. | Delta Lloyd | DHB Bank | FGH Bank | Florius | Friesland Bank | GarantiBank International N.V. | GE Artesia Bank | Hypotrust | ING Bank | Nines B.V. | NIBC Direct | Ned. Ver van Banken | Obvion N.V. | Robeco | Santander | Saxo Bank Nederland | Schretlen & Co | SNS Bank | Staalbankiers | Westland Utrecht Bank | Triodos Bank Nederland

Bron: Klokkenluider Online

Rubriek: Actie!, Economie, Nederland | Comments Off

IP-adressen van Nederlandse SCADA-systemen online gezet

21 June 2012 door Jacob

Op internet is een overzicht van maarliefst 2300 IP-adressen van SCADA-systemen verschenen, waaronder 21 IP-adressen van Nederlandse organisaties. Het gaat om systemen waarop de i.LON SmartServer draait. De software wordt gebruikt voor energiebeheer en maakt het onder andere mogelijk om temperaturen in te stellen en verbruik te monitoren. De server heeft als standaard wachtwoord ilon/ilon, wat bij verschillende systemen niet is gewijzigd, waaronder tenminste één Nederlands systeem.

Volgens `Hex00010` die het overzicht op Pastebin.com plaatste, is de lijst bedoeld om het security-bewustzijn over de kritieke infrastructuur te verhogen. Daarnaast zou het moeten helpen om de overheid te mobiliseren.

In februari ontstond nog grote ophef omdat Nederlandse sluizen, bruggen en andere SCADA-installaties kwetsbaar voor eenvoudige aanvallen bleken te zijn. In sommige gevallen werd dit door niet gewijzigde, standaard wachtwoorden veroorzaakt.

Bron: Security.nl

Rubriek: Actie!, Internet, Nederland, Wereldwijd | 1,069 Reacties »

ISP’s gedwongen ook tweede adres The Pirate Bay te blokkeren

19 June 2012 door Jacob

Net anderhalve week nadat bekend werd dat The Pirate Bay het nieuwe IP-adres is gaan gebruiken, moeten de providers het gaan blokkeren, op last van de rechter. Wederom via een ex parte verbod.

Stichting BREIN neemt de handschoen van The Pirate Bay op en speelt het kat-en-muisspel om de blokkade van de torrentsite mee. Voor de tweede maal in 3 weken krijgt de piraterijbestrijder een ex parte bevel toegewezen die verordonneert dat KPN, UPC, Tele2 en T-Mobile het IP-adres 194.71.107.81 moeten blokkeren. De blokkade moet binnen 10 werkdagen effectief zijn.

Dit adres werd nog geen twee weken geleden in gebruik genomen door The Pirate Bay, als antwoord op een eerdere ex parte blokkade van 194.71.107.80. Dat adres werd geactiveerd om het vonnis van 10 mei te omzeilen, omdat toen de rechter bepaalde dat de blokkadelijst niet door BREIN zelf mag worden uitgebreid.

“Hoewel duidelijk is dat The Pirate Bay te kwader trouw adreswijzigingen invoert, blijven de ISP’s weigeren de extra adressen vrijwillig te blokkeren”, aldus de stichting. Via een ex parte verbod is de uitbreiding van de blokkadelijst alsnog afgedwongen. Een ex parte is een spoedprocedure, waarbij de rechter beslist zonder dat de gedaagde partij zich kan verdedigen.

Voor Ziggo en XS4ALL hoeft BREIN niet naar de rechter te stappen. Want in het vonnis van januari bepaalde de rechtbank BREIN de blokkadelijst voor deze twee isp’s wel mag uitbreiden.

Reservella, het bedrijf achter The Pirate Bay, beschikt over een blok van maarliefst 256 IP-adressen, waarmee het de censuur kan omzeilen. “Nu we weten dat het BREIN ontstemt gaan we natuurlijk meer IP’s toevoegen. Elke keer dat zij een verbod toegewezen krijgen, voegen we een nieuwe toe, voor het komende jaar of zo.”

Bron: Webwereld

Rubriek: Censuur, Internet, Wereldwijd | Comments Off

Nederland zegt: VN brengt VPN, NAT en Tor in gevaar

19 June 2012 door Jacob

Uit uitgelekte documenten blijkt dat Nederland afstand neemt van de voorstellen die bij ITU liggen om het internet te reguleren en die het gebruik van VPN’s, NAT’s en Tor dreigen te criminaliseren.

Nederland waarschuwt voor de ongewenste effecten van pogingen om internationale telefonieregels op te leggen aan het internet. Verschillende landen bepleiten om het internet te reguleren via de telecomorganisatie van de VN, ITU. In aanloop van een cruciale ITU-conferentie in december stromen de voorstellen binnen, waarvan cruciale documenten zijn uitgelekt via WCITLeaks.

Bron: Anarchiel

Rubriek: Censuur, Internet, Nederland | Comments Off

Julian Assange naar Ecuador

19 June 2012 door Jacob

Julian Assange, de oprichter van de onthullingssite WikiLeaks, is gevlucht naar de ambassade van Ecuador in Londen. Hij heeft bij het Zuid-Amerikaanse land politiek asiel aangevraagd. Dat heeft de Ecuadoriaanse minister Ricardo Patiño (Buitenlandse Zaken) dinsdag gezegd.

Via Twitter liet WikiLeaks zelf weten dat Assange nu onder de bescherming valt van de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

Assange wil proberen te voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden. Dat land wil hem berechten wegens verkrachting en aanranding. Daar werd hij eind 2010 van beschuldigd.

Ecuador bood hem volgens de Britse zender BBC toen al asiel aan. Julian Assange vreest dat hij uiteindelijk in handen van de Verenigde Staten komt. Daar dreigt een zeer zware straf, omdat hij honderdduizenden vertrouwelijke diplomatieke documenten heeft onthuld.

Bronnen: ANP / Fok.nl

Rubriek: Amerika, Censuur, Internet, Wikileaks | 261 Reacties »

G20 wil de groei stimuleren

19 June 2012 door Jacob

De leiders van de grootste economieën ter wereld willen hun inspanningen opvoeren om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Zij zien dat als beste manier om de gevolgen van de schuldencrisis in Europa te bestrijden. Dit staat in het ontwerp van de verklaring die de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering van de Groep van Twintig dinsdag aan het slot van hun bijeenkomst in het Mexicaanse Los Cabos willen aannemen.

Met de ontwerp-verklaring schaart de G20 zich aan de kant van degenen die het zwaartepunt bij het scheppen van banen leggen, onder meer door bestedingen van de overheid, in plaats van bij bezuinigen. Het Internationaal Monetair Fonds liet maandag weten dat Europa zijn begrotingsproblemen waarschijnlijk niet de baas kan worden zonder meer nadruk te leggen op beleid dat groei bevordert. Europese landen moeten hun arbeidsmarkt flexibeler maken, overheidsregels vereenvoudigen en het voor werknemers makkelijker maken om te werken in een ander land.

“Het kweken van groei is altijd belangrijk; in de eurozone is het urgent geworden”, zegt het IMF.

Bron: Fok.nl

Rubriek: Economie, Wereldwijd | 1,137 Reacties »

Zijn Anonymous en Anti-Sec een CIA operatie? (Deel 1)

17 June 2012 door Jacob

“Anonymous” was ooit een groep slimme hacktivistische helden die ondanks gevaar voor zichzelf samenwerkten voor een hoger doel. Maar helaas, dat schip is weggezeild.

Nadat zelfverklaard anonymous leider Sabu werd opgepakt, en bleek dat hij met de FBI samen werkte was het voor de oplettende internetter wel duidelijk: Anonymous is zo lek als een mandje. Binnen het hacker collectief zijn cellen actief met directe verbindingen naar de geheime diensten en regeringen. Op dit moment is zelfs met zekerheid te zeggen dat de complete beweging geinfiltreerd is.

Maar waarom dan precies? Waarom zou anonymous een operatie van de geheime diensten en regeringen zijn?

Dit is een belangrijke vraag, waarop het antwoord eigenlijk heel logisch is. Anonymous verscheen pas echt op het toneel ten tijde van de aankondiging van SOPA. De aanvallen van de valse cellen van anonymous (met een beetje hulp) op verschillende cruciale delen van de infrastructuur van landen, gaven de regeringen een excuus om de regels op internet te verscherpen.

Doordat veiligheid op internet niet langer gewaarborgd leek, en niks de zogenaamde hacktivists leek tegen te houden, werd er angst gecreeerd onder de mensen.

Hierdoor zou het volk sneller akkoord moeten gaan met strengere regels online. Nieuwe internetwetten komen nu achter elkaar uit de lucht vallen. ACTA, SOPA, anti terrorisme wetten, zelfs totale ongerelateerde cookie wetten, men kan je tegenwoordig uit je huis sleuren wanneer je iets verkeerds zegt.

De knaapjes die zichzelf op dit moment anonymous / antisec noemen spelen dit spel vrolijk mee en spelen de baas op Twitter. Ze terroriseren het internet, en wellicht vaak zonder dit zelf te weten, spelen ze precies met de kaarten die de overheid wil. De burgers zijn de dupe, en gaan vrijheden inleveren.

Weet u nog van de recente uitzending van Alberto Stegeman? In deze uitzending was zelfs een zelfverklaard anonymous leider te zien. Deze man beweerde pedofilie te willen aanpakken, en deed namens anonymous mee met een directe aanval op het TOR netwerk. Een netwerk waar wij allemaal zo van houden, omdat het niks anders doet dan anonimiteit online verzorgen. Is dat nog het anonymous dat we kennen uit de verhalen? Nee dat is het niet.

De volgende video verscheen recent online:

Met daarbij het volgende bronmateriaal ter onderbouwing:

http://www.forbes.com/sites/erikkain/2012/02/22/does-the-cybersecurity-act-of-2012-mark-the-beginning-of-the-war-on-cyber-terrorism/

http://www.slashgear.com/anonymous-reveals-cybersecurity-act-of-2012-22214783/

http://www.broadcastingcable.com/article/481197-Republican_Senators_Introducing_Alternative_Cybersecurity_Bill.php

http://www.huntonprivacyblog.com/2012/02/articles/senators-introduce-cybersecurity-act-of-2012/

Chronicle schrijft het volgende:

Sabu, leader of both AntiSec and LulzSec, was actually working with the FBI during the Christmas hack of STRATFOR, and the entire meaning of this event has come into question. Is it possible that what has become the biggest story for WikiLeaks in several months was actually planned by the FBI from the outset? Analysts suggest that yes, this entire leak was designed from the ground up by the FBI to discredit the hacktivism movement. In fact, the bizarre and uncharacteristic move by Anonymous to work with WikiLeaks was the first sign something was not right.

Experts have all agreed that Stratfor is actually not a well-connected intelligence agency, but instead a bumbling assortment of analysts who are mostly amateurs. Many of the outlandish statements made by amateurs at Stratfor have been blown out of proportion and taken out of context. This is exactly what law enforcement wants, because it discredits Anonymous, WikiLeaks, and most importantly Julian Assange.

In related news, Barrett Brown’s apartment was raided, but he was not arrested. This can only mean that Barrett Brown is most likely working with the FBI as well.

Wij wijzen u daarnaast op een stuk van Corporate Criminals Exposed:

“Anonymous” may once have been a homogenous band of high-minded hacktivist heroes working selflessly for the greater good. But sadly, that ship has sailed.

“Anonymous” has been occupied. And no longer just by web warriors laying waste to websites of the wicked, computer wizards worming their way into the iPhones of “Internet Security” frauds, or digital do-gooders doxing Congressional dolts and other corporate-controlled degenerates.

Like Al Qaeda, Anonymous is no longer a band. Like Al Qaeda, Anonymous is now just a brand. Like Al Qaeda, Anonymous is the boogeyman. What “Al Qaida Terrorism” did for the corporate cartel controlling America’s Military Industrial Complex, “Anonymous Hacktivism” will do for that same corporate cartel’s Terrorism Industrial Complex, the vastness and taxpayer cost of which – if ever disclosed – would certainly defy comprehension:

http://tinyurl.com/2e8cd5c

http://tinyurl.com/6slmeg7

And like “Al Qaida Terrorist”, “Anonymous Hacktivist” is well on its way to becoming synonymous with “stateless enemy”, a label we’ve seen loosely and liberally applied to any and all willing to fight back against the global corporate fascist perpetual war-for-profit machine when it illegally crosses sovereign borders to immorally massacre millions of their innocent wives and mothers, sisters and brothers, and others whose only crime was refusing to become another corporate fascist puppet by compromising their principles in exchange for power or personal gain. And once that label is applied, given AUMF 2001 and now NDAA 2012, the fascist puppet regime in Washington DC can use whatever measures it deems necessary to make the troublemaker disappear – including arresting and detaining indefinitely without charge or trial an unarmed American citizen on American soil:

http://tinyurl.com/7gjczmu

http://tinyurl.com/7ybcu7m

Also sobering is the ease with which sovereign governments, corporate conglomerates and the global elite who control them can now conduct false flag cyber-ops to advance their agendas and blame them on the brave band of brothers and sisters behind all those virtual Fawkesian masks. Consider, for example: When the FBI penetrated Lulz Security, was their aim merely to probe the hackers, or to impact their agenda? Were all of the federal websites hit in recent weeks hacked by democracy-minded dissidents, or were some of them targeted by Shangdong saboteurs from one of China’s six TRBs (technical reconnaissance bureaus)? And what was the Israeli Defense Force (IDF) recruiting hackers for, if not to hack?

http://tinyurl.com/77x4qg6

http://tinyurl.com/4xwe4zp

http://tinyurl.com/2e4epbe

http://tinyurl.com/7o6gaz3

Mikko Hypponen, Chief Research Officer for Finnish online security company F-Secure, answers with this:

“Anonymous is like an amoeba, it’s got too many different operations run by truly different people which might not share a single person with another operation, but they use the same branding – they are part of the Anonymous brand, just like al-Qaida. Its just a brand nowadays, nothing else. It’s run the same, so that, like al-Qaida, anyone can credit an attack to Anonymous and no one’s there to say otherwise.”

http://tinyurl.com/6p9owk6

Hele stuk hier te vinden: Klik

Bronnen:

Rubriek: Actie!, Censuur, Internet, Nederland, Wereldwijd | Comments Off

Het ESM verdrag. Wat moeten we ermee?

15 June 2012 door Jacob

Momenteel zijn Europese landen, waaronder Nederland, bezig met het ratificeren van het zogenaamde ESM verdrag. Dit is een verdrag dat verregaande consequenties zal hebben voor de mate van onafhankelijkheid van de verschillende landen binnen Europa.

Het ESM verdrag houdt kortgezegd in dat men financiele middelen verplaatst van onafhankelijke staten richting een Europees fonds. Dit zal geen tijdelijk fonds zijn, maar een permanente “bankrekening” van Europa, waarmee de “Europese staten in moeilijkheden” geholpen kunnen worden.

Er is echter veel kritiek op het ESM verdrag. Zo wordt zoals gewoonlijk de burgers binnen Europa niks gevraagd, en wordt er vanuit gegaan dat iedereen maar akkoord gaat. Het concept van een referendum lijkt iets van lang vervlogen tijden. Dit ondanks het feit dat het ESM verdrag de autonome staten met een dermate hoge last zal opzadelen, dat er hoe dan ook consequenties zijn voor de wijze waarop zij geregeerd zullen moeten worden.

Wij weten allemaal dat er dit jaar weer bezuinigd gaat worden. De regering roept het iedere dag, en we moeten steeds meer inleveren. Toch lijkt niemand zich echt te realizeren waarom dit is. Nederlandse burgers leveren weer miljarden aan voorzieningen in, terwijl er klakkeloos 40 miljard aan Europa wordt beloofd via het ESM verdrag. Ja u leest het goed. Nederland gaat voor 40 miljard euro garant staan. En dit moeten wij als burgers op brengen. En daar hebben wij helemaal geen inspraak in gehad.

En hoe staat we er dan nu voor? Ook Nederland zit in een flinke Economische crisis. Niet alleen werden eerder al meerdere Nederlandse banken (gedeeltelijk) genationaliseerd, zelfs de kleinere banken in Nederland kwamen in problemen of zijn inmiddels opgeheven. Met als voorbeeld de verdwijning van de Friesland Bank en de uiteindelijke overname van deze bank door de gigantische Rabobank.

Het effect van het ineenstorten van het Nederlandse bankwezen is direct dat zowel particulieren als mensen uit het zakenleven veel moeilijker aan geld kunnen komen. Nederlandse banken verstrekken de kredieten en leningen niet meer omdat ze het geld simpelweg niet hebben of omdat men er niet van uit gaat dat het geld ooit terug komt.

Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat een hypotheek op een huis moeilijk te krijgen is en er minder mensen een huis kunnen kopen. Hierdoor worden er gelijk minder huizen verkocht, en zakt dus ook de waarde van de huizen op de woningmarkt. Een vicieuze cirkel waardoor steeds meer particulieren in problemen komen.

Voor het zakenleven geldt eigenlijk hetzelfde. Ook bedrijfspanden worden veelal gekocht met kredieten. Er werd altijd vanuit gegaan dat men dit geld wel weer terug zou verdienen. In verband met de nu spelende economische crisis is dit niet langer gegarandeerd. Banken, in problemen of niet, zijn niet langer de draaiende motor achter de economie. Het effect van dit alles is dat de Nederlandse economie tot stilstand is gekomen, of zelfs in een recessie aan het belanden is.

Maar dan is daar Europa en het ESM verdrag. Nederland is niet het enige land dat in de problemen zit. Landen als Griekenland, Spanje en eerder ook IJsland, zijn voorbeelden van landen waar de inslag van de crisis-komeet tastbaar is. In elke laag van de bevolking in deze staten merkt men dat er geen houden aan is. Europese elite beschuldigen simpelweg de politici van de landen, of beweren (in het geval van Griekenland) dat de burgers niet hard genoeg werken. Een ieder begrijpt natuurlijk dat dit volkomen ongefundeerde uitspraken zijn.

Het ESM verdrag zal ingericht worden om de landen die nu in de problemen zitten een tijdelijke oplossing te bieden. Deze landen worden opgezadeld met een schuldenlast aan Europa die ze niet meer terug zullen kunnen betalen. Het bruto nationaal product is hier simpelweg niet hoog genoeg voor. Oplopende rentes en eventuele andere economische kalamiteiten zullen deze landen op de knieen dwingen.

De media en de politiek zullen niet langer de bevolking aan het lijntje kunnen houden en ze rustig kunnen krijgen met behulp van hun machines van leugens en bedrog. Nee. De mensen in Europa zullen straks heel naar wakker worden. En dan zal zelfs het leger onze zelfverklaarde leiders geen uitkomst meer kunnen bieden.

Rubriek: Actie!, Censuur, De Elite, Economie, Europa, Nederland, Wereldwijd | 1,137 Reacties »

Rusland: Verenigde Staten bewapenen Syrische rebellen

13 June 2012 door Jacob

De Russische regering zegt dat de Verenigde Staten de Syrische rebellen voorzien van wapens. Daardoor wordt de situatie in het land alleen maar slechter, constateert de Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken woensdag.

Rusland levert wel “antiluchtafweersystemen” aan de Syrische regering, maar schendt daarmee op geen enkele manier internationale wetten, zei Lavrov in Teheran. Hij brengt momenteel een kort bezoek aan Iran.

Maar wat de Verenigde Staten volgens Lavrov doen, is van een geheel andere orde, vindt hij. Dat land verstrekt wapens aan de Syrische oppositie die worden gebruikt tegen de Syrische regering.

De uitlatingen van de Russische minister komen, nadat zijn Amerikaanse ambtgenoot Hillary Clinton dinsdag had gezegd dat Rusland het regime van president Bashar al-Assad in Damascus gevechtshelikopters levert.

Bron: Fok.nl

Rubriek: Amerika, Censuur, Wereldwijd | 1,077 Reacties »

Griekse aardappelbeweging omzeilt wurggreep tussenhandel

13 June 2012 door Jacob

Het water staat de geplaagde Grieken tot de lippen. Net als hier, is wat de lokale boeren in handen krijgen maar een fractie van wat de consument in de supermarkt betaalt. De ‘aardappelbeweging’ maakt prijzen weer betaalbaar voor modale Griekse gezinnen. En verschaft ook de lokale boeren weer inkomen.

Aardappels uit overbevolkt, hongerend Egypte:

Erg slim lijkt het niet. Aardappels uit het overbevolkte Egypte, dat zelf al nauwelijks kan voorzien in voldoende voedsel voor de eigen bevolking, importeren terwijl de lokale boeren grote hoeveelheden aardappels in hun schuren hebben liggen. Toch is dat precies wat er gebeurt in Griekenland, tot begrijpelijke razernij van de lokale boeren. Erg goedkoop zijn aardappels toch al niet in Griekenland. Een consument koopt een kilo piepers voor 75 eurocent, voor de Grieken op de armoedegrens die hun gezin in leven moeten houden van driehonderd euro per maand, een rib uit hun lijf.

Niet dat de lokale boeren daar veel plezier van hebben. Zij ontvangen gemiddeld een derde van deze prijs voor hun aardappelen. De rest belandt in de zakken van de lokale tussenhandel en de transportsector. Transport is duur in het bergachtige land met de vele eilanden en uiteraard maken Griekse transporteurs van de gelegenheid gebruik om nog veel meer te vragen. Overigens geldt dat ook in Nederland, waar tranport heel makkelijk is. Een boer of tuinder krijgt maar een fractie van de prijs die de consument betaalt in de supermarkt. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat de supermarkt daar de winst vandaan haalt. Een reden overigens waarom schrijver dezes groente en fruit koopt op de markt, waar de prijzen dichter liggen bij wat de boer in handen krijgt.

Rechtstreeks verkopen aan de bevolking:

Dus besloten een aantal boze Grieken spijkers met koppen te slaan. Ze charterden wat vrachtwagens, haalden aardappels op van uitpuilende boerenloodsen in het noorden van Griekenland en verkochten de aardappels op de markt van het stadje Katerini, aan de voet van de Olympus, tegen groothandelsprijzen. Het liep storm. In een mum van tijd waren ze door hun aardappels heen. Daarna volgde de tweede stad van Griekenland, Thessaloniki. Vijftig ton aardappels waren in een mum van tijd verkocht. Duizenden Grieken konden hun familie weer behoorlijk te eten geven. Ondertussen is de beweging ook actief in Athene en verder zuidelijk.

Aardappeloorlog:

De tussenhandel was minder blij en zon op wraak. Ze zetten de centra die aardappels verpakken en sorteren onder druk. Deze verhogen nu hun prijzen voor het verpakken van aardappelen. Ert is nog een tweede reden waarom de boeren erg blij zijn met de beweging. De beweging betaalt ze direct. Bij commerciële handelaren moeten de boeren doorgaans een half jaar of langer op hun geld wachten. Niet alle boeren doen aan de beweging mee, maar de vraag via de “gewone” tussenhandel is nu ingestort. Sommige boeren proberen nu hun aardappel aan Bulgaarse handelaren te slijten.

Inderdaad lijkt deze beweging veel van de problemen in de moderne landbouw en voedselvorziening op te lossen. Wellicht ook een idee zoiets in Nederland op te zetten?

Bron: Visionair

Rubriek: Actie!, Economie, Europa | 1,319 Reacties »